+36306446653

Ügyfélszolgálat Hé-Pé 7.30-16.00

logo
0

Kategória

A szerződő partnerek értesítése a természetes személyek személyes adatainak feldolgozásáról az UMAKOV Kft. társaságnál

Az Ön cégével és a nevében eljáró személyekkel való együttműködés céljából, illetve az Önnel mint nem vállalkozó természetes személlyel való együttműködés céljából az UMAKOV Kft. társaság (a továbbiakban „Üzemeltető“) feldolgozza a természetes személyek személyes adatait. Az adatfeldolgozásnál az Üzemeltető az   Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, 2016. április 27-án kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban „Rendelet“) rendelkezései, valamint a 2018. évi XVIII. számú, a személyes adatok védelméről és egyes törvények változásáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban „Törvény“) rendelkezései szerint jár el.

A törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében az Üzemeltető az alábbi tájékoztatást nyújtja Önnek:

  1. Az Üzemeltető személyazonossága és elérhetősége - UMAKOV Kft., székhelye Csonka János út 1, D-Csarnok, 2142 Nagytarcsa, statisztikai számjele: 13-09-183110, telefonszám  +36 30 644 66 53, e-mail: info@umakov.hu

  2. A felelős személy elérhetősége – JUDr. Martin Vasiľ, Žižkova 4D, 040 01 Košice (Kassa), email: office@vasillegal.eu

  3. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja:

   1. Jogalap: A szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötése előtt elfogadott intézkedések végrehajtása az Ön kérelmére.

          Cél:  a szerződésbeli kötelezettség teljesítése, beleértve az ezzel kapcsolatos üzleti és pénzügyi kommunikációt

   2. Jogalap: az Üzemeltető jogainak és törvénnyel védett érdekeinek védelme;

          Cél: a leszállított áruért, szolgáltatásért fennálló adósság behajtása vagy az Üzemeltető más követeléseinek behajtása;

c)  Jogalap: az Üzemeltető jogainak és törvénnyel védett érdekeinek védelme;

      Cél: honlapunk működőképességének és biztonságosságának bebiztosítása a felhasználók számára és statisztika vezetése; azon eseteket érinti, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat a https://umakov.hu/ címen

  1. A kezelt személyes adatok – a fentiek értelmében a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 1. az Ön azonosító adatai és elérhetőségei – családi név, utónév, e-mail, telefonszám,

 2. adatok a megvásárolt termékekről, esetleg a nekünk nyújtott szolgáltatásokról, 

 3. adatok a kölcsönös (személyesen, írásban, telefonon vagy más módon történő) kommunikációnkból,

 4. fizetési adatok (pl. adat a kifizetett tételről ill. adósságról, bankszámlaszám, stb.),

 5. csak egyedi esetekben adatok az Ön hitelképességéről és megbízhatóságáról,

 6. weboldalunk meglátogatása esetén – IP-cím, webnaplók, sütik.

  1. A személyes adatok fogadói vagy az adatfogadók kategóriái – az Ön személyes adatait indokolt esetekben és kizárólag az elengedhetetlen terjedelemben az adatfogadók következő kategóriáinak adjuk át: 

 1. szerződő partnereinknek, akikkel együttműködünk az Önnel való szerződéses viszony megvalósítása érdekében, pl. az információs technológiák szállítója, az outsourcing (kiszervezés) szolgáltatás üzemeltetője;

 2. egyéb alanyoknak olyan esetekben, ha az Ön adatainak átadását jogszabályok írják elő számunkra, vagy ha ez elengedhetetlen jogos érdekeink védelmére (pl. bíróságoknak, rendőrségnek, stb.)

  1. A személyes adatok átvitele harmadik országokba vagy  nemzetközi szervezetekbe – nem valósul meg.

  2. A személyes adatok megőrzésének időtartama – Az adatfeldolgozás meghatározott céljától függ. A szerződésbeli együttműködés adatai esetében ez az együttműködés befejezésétől számítva legfeljebb 5 év, amennyiben nincs folyamatban olyan peres vagy adminisztratív eljárás, melyben az Ön személyes adatait tartalmazó bizonyítékokat kell felhasználni.

  3. Az Üzemeltetővel szemben érvényesített jogok megléte – érintett személyként jogai vannak, melyeket saját belátása szerint érvényesíthet velünk mint Üzemeltetővel szemben. Az alábbi jogokról van szó:

 • Hozzáféréshez való jog – kérheti az Üzemeltetőtől az általunk feldolgozott személyes adataihoz való hozzáférést. Az Üzemeltető átadja a kezelt személyes adatok másolatát is.  

 • Javításhoz való jog – kérheti az Üzemeltetőtől az általunk feldolgozott pontatlan vagy nem teljes adatok javítását.

 • Törléshez való jog – kérheti az Üzemeltetőtől, hogy törölje az Ön személyes adatait, ha fennáll a következő esetek valamelyike:

  1. a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, melyre gyűjtötték vagy más módon feldolgozták azokat;

  2. Ön visszavonta a beleegyezését, mely alapján feldolgozásra kerültek személyes adatai, és nem áll fenn semmilyen más jogi indok azok feldolgozására;

  3. Ön kifogást emelt az ellen, hogy automatizált adatfeldolgozáson alapuló döntés tárgya legyen, és nem áll fenn semmilyen jogos indok az adatfeldolgozáshoz, vagy kifogást emelt személyes adatai közvetlen marketingcélokra való feldolgozása ellen;

  4. az Ön személyes adatai törvényellenesen kerültek feldolgozásra;

  5. az Ön személyes adatait törölni kell az Unió vagy a tagállam jogrendjében meghatározott és az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez;

  6. az Ön személyes adatait az információs társaság szolgáltatásainak kínálatával kapcsolatban gyűjtötték össze.

 • A feldogozás korlátozásához való jog – kérheti az Üzemeltetőtől, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását, ha fennáll a következő esetek valamelyike:

  1. Ön tagadja a személyes adatok pontosságát, mégpedig azon időtartamra, mely szükséges ahhoz, hogy az Üzemeltető ellenőrizhesse a személyes adatok pontosságát;

  2. az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes, de Ön elutasítja ezen adatok törlését, és ehelyett felhasználásuk korlátozását kéri;

  3. az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra feldolgozásuk céljából, de Ön követeli azokat jogigények meghatározására, végrehajtására vagy védelmére;

  4. a Rendelet 21. cikke 1. bek. szerint Ön kifogást emelt személyes adatai feldolgozása ellen, annak elbírálásáig, hogy az Üzemeltető jogos indokai az Ön jogos indokai felett állnak-e.

 • Az adatok átviteléhez való jog – a Rendelet által feltételezett esetekben Önnek joga van megszerezni az Önt érintő személyes adatokat, melyeket átadott az Üzemeltetőnek, mégpedig strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban, azonban ezen jog nem érintheti kedvezőtlenül más személyek jogait és szabadságát. 

 • A belegyezés visszavonásához való jog – amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása a beleegyezésén alapul, Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését ahhoz, hogy személyes adatait feldolgozzák arra a célra, amelyhez Ön beleegyezést adott.

 • Kifogásoláshoz való jog – bármikor kifogást emelhet személyes adatainak közvetlen marketingcélokra való feldolgozása ellen az Üzemeltetőnél, melyet az Üzemeltető jogos érdeke alapján végeznek.

 • Panasz benyújtásához való jog – Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervnél, azaz a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál.

  1. Személyes adatok megadásának kötelezettsége illetve lehetősége – Ha Ön úgy dönt, hogy együttműködik vagy kommunikál velünk, illetve meglátogatja webhelyünket, ehhez szükséges, hogy megadja nekünk a nélkülözhetetlen személyes adatokat. Ellenkező esetben nem lehet megvalósítani az Önnel való kommunikációt, árut vagy szolgáltatást nyújtani Önnek, illetve Ön nem böngészheti weboldalainkat. Az előbbiek nem vonatkoznak a sütik kiemelt csoportjára, melyeket Ön a böngészője beállításaiban úgy változtathat meg, hogy ezen adatokat ne dolgozzuk fel Önnel kapcsolatban.

  2. Az automatizált döntés és profiláció megléte – A személyes adatok fenti célokra való feldolgozásánál nem végzünk  automatizált döntést és profilációt.

A személyes adatok védelmének egyéb aspektusai – ha további kérdései vannak a személyes adatok társaságunk általi feldolgozását illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 30 644 66 53 telefonszámon vagy az info@umakov.hu       e-mail címen, illetve az office@vasillegal.eu e-mail címen.
Hagyomány 25 évig
Széleskörű partnerhálózat
A raktáron lévő termékek
Gyors szállítás

Umakov - korlátok, kerítések, lépcsők, kapuk, kaputartozékok, valamint meghajtások széles választékának gyártása és értékesítése. Szakterületünk a rozsdamentes acél korlátok kombinált gyártása fával és üveggel, lépcsőkkel, kerítések és garázskapuk egyedi gyártásával.

2022 © Umakov • All rights reserved