+36306446653

Ügyfélszolgálat Hé-Pé 7.30-16.00

logo
0

Kategória

I. cikkely

Alapvető rendelkezések

 1. Jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban „ üzleti feltételek“ vagy „ÁÜF “) kidolgozása a 40/1964 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban „ Polgári Törvénykönyv“), továbbá a fogyasztóvédelemről, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács szabálysértésekről szóló 372/1990 Tt. sz. törvényének módosításáról szóló 250/2007 Tt. sz. törvénye hatályos rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban „ Fogyasztóvédelmi törvény“), és a termékeladásról vagy szolgáltatás nyújtásáról távúton megkötött szerződés alapján, vagy az eladó telephelyein kívül megkötött szerződés alapján történő értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014 Tt. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban „ Távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény“) történt.

 1. Az eladó:

Cégnév: UMAKOV Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-183110

Adószám: 14226733-2-13

Kármán Tódor utca 1. A. ép. 1. ajtó, 2142 Nagytarcsa, Hungary

A számla a 24/95. (XI.22) PM. rendelet és a 34/99. (XII.26.) PM. rendelet előírásai szerint készült a Számviteli törvény 84-87 § figyelembevételével.

e-mail: info@umakov.hu

telefon: +36 30 644 6653

www: www.umakov.hu (a továbbiakban ,,weboldal“).

 1. Jelen ÁÜF szabályozza az eladó és azon természetes személy között létrejövő kölcsönös jogokat és kötelességeket, aki az adásvételi szerződést a www.umakov.hu internetes címen elérhető webes felületen köti meg (a továbbiakban ,, vevő“), amely felület az eladó webáruházaként szolgál (a továbbiakban ,,webshop“).

 2. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen ÁÜF rendelkezéseivel szemben.

 3. Jelen ÁÜF és az adásvételi szerződés szlovák nyelven köttetnek.

 4. Jelen ÁÜF csak azon természetes személy fogyasztókra vonatkozik, akik az adott árut saját felhasználásra vásárolják meg.

 5. Jelen ÁÜF nem vonatkozik azon vállalkozókra, akik az árut viszonteladás céljából szeretnék megvásárolni. Ilyen érdeklődők esetében szükséges, hogy a fentiekben feltüntetett kapcsolattartási adatok által lépjenek kapcsolatba az eladóval, és állapodjanak meg az együttműködés feltételeit illetően.

 6. Jelen ÁÜF alkalmazásában Vállalkozó alatt értendők az alábbiak :

 • cégjegyzékben bejegyzett személy,

 • vállalkozói engedély alapján vállalkozó személy,

 • a vállalkozói engedélytől eltérő egyéb engedély alapján, külön előírások szerint vállalkozó személy,

 • mezőgazdasági termelést végző személy, aki külön előírások szerint van bejegyezve a nyilvántartásba.

Jelen ÁÜF alkalmazásában Vállalkozó alatt értendő úgyszintén az, aki az előző mondatnak megfelelően, vállalkozói tevékenységének keretén belül jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésében feltünteti az azonosítási számát (KSH-szám), abban az esetben tudomásul veszi, hogy rá a vállalkozóknak szóló külön ÁÜF-ben feltüntetett szabályok vonatkoznak.

 1. A Vevő a Polgári Törvénykönyv 52. § 4. bekezdésének rendelkezése, és a Fogyasztóvédelmi törvény 2. § a) pontja értelmében meghatározott fogyasztó.

 2. A Fogyasztó azon természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége vagy egyéb vállalkozói tevékenység tárgyának keretén belül jár el. Az eladó és vevő közötti, a jelen ÁÜF által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokat illetően a 40/1964 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az azzal összefüggő előírások a mérvadók.

 3. Megrendelés alatt az a kitöltött és elküldött elektronikus megrendelő űrlap értendő, mely tartalmazza az információkat a Vevőről, esetleg az Átvevőről (amennyiben nem azonos a Vevővel), valamint a webáruház kínálatából megrendelt áruról és a megrendelt áru áráról.

 4. Áru , illetve tétel az eladó www.umakov.hu internetes oldalán megjelenített termékkatalógusban található bármelyik termék. A Megrendelés tartalmazhatja a termékkatalógus néhány tételét, és úgyszintén a Megrendelésben minden tétel eltérő darabszámmal szerepelhet.

 5. Az áruknak az eladó internetes oldalán történő grafikus megjelenítése egyes esetekben csak illusztrációként szolgál, eközben a vevőnek kétség esetén jogában áll, hogy az eladónál ellenőrizze az áru kivitelének tényleges formáját.

 6. Az eladó és a vevő között az áru vásárlása, leszállítása és az áru hibáinak reklamációja során létrejövő jogviszonyokat elsősorban jelen ÁÜF szabályozza, esetleg az eladó és a vevő közötti szerződés, ha azt külön írásban megkötötték, továbbá amennyiben jelen ÁÜF-ből nem következik más, úgy a Szlovák Köztársaság jogszabályai szabályozzák. Jelen ÁÜF szabályozza a felek jogait és kötelességeit is az adásvételi szerződés megkötésének pillanatáig, főleg ami magát az adásvételi szerződés megkötését illeti.

 7. A weboldalon megjelenített, az áru elérhetőségére vonatkozó adatok az eladóra nézve nem kötelező érvényűek. Az adatok tájékoztató jellegűek, miközben az eladónak azon kötelezettsége, miszerint árut kell szállítania a vevőnek, csak a megrendelés vevőnek történő visszaigazolását követően keletkezik. A weboldalon közzétett ezen adatok a valós állapottal összevetve nem mindig feltétlenül helyesek és teljes körűek, csak tájékoztató jelleggel becsülik meg azt az időt, ami alatt az árut a vevőnek majd leszállítják. Az eladó weboldalán kínált árut limitálhatja az eladó aktuális raktárkészlete, annak kiárusítását követően pedig az utánrendelés és/vagy az áruszállítás nem feltétlenül lehetséges minden esetben.

 8. Az eladónak jogában áll, hogy a webshop működtetése és az azzal összefüggő tevékenységek végzése során más személy által képviseltesse magát. Abban az esetben, ha az eladó a vevőt tájékoztatja arról, hogy az egyes ügyleteket helyette egy másik, általa konkrétan meghatározott személy hajtja végre, a vevő vállalja, hogy az adott ügyletet illetően az eladó által meghatalmazott személlyel fog közvetlenül kommunikálni és intézkedni.

II. cikkely

Az árura és árakra vonatkozó információk

 1. Az árura vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árát és főbb tulajdonságait, a webshop katalógusában az egyes áruk mellett vannak feltüntetve. Az áru feltüntetett ára magában foglalja az áfát és minden, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos illetéket és költséget arra az esetre, ha ezen árut jellegénél fogva postai úton nem lehet visszaküldeni. Az áruk árai a webshopban történő megjelenítésük ideje alatt mindvégig érvényben maradnak.

 2. A webshop katalógusában megjelenített áruk minden prezentációja informatív jellegű, és az eladó az adott áruval kapcsolatban nem köteles adásvételi szerződést kötni.

 3. Az áru esetleges árkedvezményei kölcsönösen nem kombinálhatók, amennyiben az eladó nem állapodik meg másként a vevővel.

III. cikkely

A megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötését illető indítványnak minősül a kínált áru eladó általi elhelyezése a weboldalon, az adásvételi szerződés pedig a megrendelés vevő fogyasztó által történő elküldésével és annak az eladó általi elfogadásával jön létre. A megrendelés elfogadását az eladó a megadott e-mailcímre küldött informatív jellegű e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek, az adásvételi szerződés létrejöttét azonban ez a visszaigazolásnak nem befolyásolja. Az információs e-mailben a vevő megtalálja az eladó ÁÜF-je és reklamációs rendje aktuális szövegének linkjét is. A létrejött szerződést (beleértve az egyeztetett árat is) megváltoztatni vagy megszüntetni csak a két fél megállapodása alapján vagy jogi indokok esetén lehetséges.

 2. Az adásvételi szerződés megkötését illetően a vevő oldalán felmerült, a távközlési eszközök használatával kapcsolatos költségek (internetkapcsolat, telefonhívások költségei) a vevőt terhelik.

 3. A vevő az áru megrendelését az alábbi módokon realizálhatja:

 1. az ügyfélszámlája által, a webáruházban történt előzetes regisztrációt követően,

 2. megrendelő űrlap kitöltésével, regisztráció nélkül.

 1. A megrendelés összeállítása során a vevő kiválasztja az árut, annak darabszámát, valamint a fizetés és a kézbesítés módját.

 2. Az adásvételi szerződésnek az ÁÜF ezen cikkely 3. b) pontja szerint történő érvényes megkötéséhez szükséges, hogy a vevő az eladó weboldalán rendesen kitöltse a megrendelő űrlapot, melynek részét képezi annak igazolása, hogy a vevő megismerte a személyes adatok eladó által történő kezelésének feltételeit, valamint a hozzájárulása, miszerint elfogadja a jelen ÁÜF szerinti feltételeket. A vevő változás esetén köteles ezen adatokat a megrendelés portálon történő elküldése során haladéktalanul aktualizálni, mivel azok helyessége, igaz volta és aktualitása hatással van az áru vevőnek történő leszállítására. A megrendelő űrlap sikeres kitöltésének feltétele az űrlapon kötelezőként megjelölt adatok megadása. A vevő köteles helyes, hiánytalan és a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Az ezen kötelesség megszegésével okozott esetleges kárért a vevőt terheli a felelősség.

 3. Az adásvételi szerződés megkötése a megrendelést vagy a módosított megrendelést illető jóváhagyás vevőnek történő kézbesítésével valósul meg. Annak megerősítése, hogy a vevő a megrendelését az eladó weboldalán sikeresen elküldte, nem minősül a megrendelés olyan jellegű jóváhagyásának, ami a megrendelésben szereplő árura vonatkozó adásvételi szerződés megkötését jelentené.

 4. A megrendelő űrlap kitöltése során a vevő köteles a weboldal navigációs utasításait követve eljárni. A vevő az áru korrekt módon történő kézbesítése érdekében köteles hiánytalan, a valóságnak megfelelő és helyes adatokat megadni. A vevő köteles ellenőrizni az áru megrendelése során kiemelt egyes adatok helyességét, mégpedig azok eladónak történő végleges elküldését megelőzően.

 5. Kifejezetten kizárt a vevő által a megrendelésben, más dokumentumban, üzenetben vagy e-mailben feltüntetett, olyan bármilyen más feltételeinek érvényesítése, amelyek jelen ÁÜF-fel ellentétesek.

 6. A vevő megrendelése az eladónak történő kézbesítéssel minősül elküldöttnek, és ha tartalmaz minden megkövetelt adatot – a megrendelt áru megnevezését, annak mennyiségét, árát, a kézbesítési és számlázási címet, a vevő e-mailes és telefonos (mobil) elérhetőségét. Amennyiben az ÁÜF külön rendelkezésben nem határozza meg másként, úgy az eladót az árut illető ajánlata, beleértve annak árát is, kötelezi a megrendelés jóváhagyásának a vevő részére történő elküldésétől (szerződéskötés) az áru vevőnek történő leszállításáig.

 7. A megrendelés eladónak történő elküldését megelőzően a vevőt illetően mindig követelmény annak megerősítése, hogy a vevő megismerte és egyetért az eladó érvényes ÁÜF-jével, és azt az eladó és a vevő között fennálló szerződéses viszony részének tekinti. A megrendelés vevő általi összeállításának és elküldésének befejezése ezen művelet elvégzése nélkül nem lehetséges. Minden megrendeléshez azonosító szám van rendelve. Az eladóval történő kommunikáció és a fizetés során a vevő köteles mindig feltüntetni a megrendelés azonosító számát is.

 8. A felek megállapodása alapján és az ÁÜF-nek megfelelően a felek között létrejött adásvételi szerződés akkor minősül megkötöttnek, ha az eladó a vevő megrendelését visszaigazolja, és ha egyúttal a vevőnek címzett külön e-mailben vagy üzenetben azt a jelen ÁÜF-ben meghatározott módon elfogadja (azaz a megrendelést illetően egyetértését fejezi ki). Az eladó a vevő megrendelését a vevőnek küldött e-mailben vagy üzenetben akceptálja. Az eladó a jóváhagyó üzenetében fel lesz tüntetve a következő: „A ...... sz. megrendelés elfogadása“. A megrendelés elfogadásával a felek adásvételi szerződést kötöttek. Az eladó a felek közötti megállapodás és ezen ÁÜF alapján köteles az elfogadott megrendelést teljesíteni, mégpedig a megrendelt áru szállítási módja szerinti határidőre.

 9. A vevő a megrendelést az eladónak kézbesített e-mailben vonhatja vissza, ha ez a visszavonás az eladóhoz előbb érkezik meg, mint ahogy az ÁÜF-ben meghatározott eljárás alapján az eladó a megrendelés elfogadását elküldi. A megrendelés eladó általi elfogadását (akceptálását) illető határidő akceptálás nélküli, hasztalan elteltével a megrendelés automatikusan megszűnik.

 10. Abban az esetben, ha az eladó a vevő megrendelését teljes terjedelemben nem képes jóváhagyni – akceptálni (azaz a megrendelt tételek közül valamelyik nem elérhető) vagy a megrendelés, ill. a szállítási feltételek más okból történő megváltoztatását javasolja, úgy ezen tényről a vevő e-mailben vagy más, megfelelő módon kap tájékoztatást. Egyúttal felszólítást is kap, hogy nyilatkozzon, egyetért vagy nem ért egyet a módosítással. A vevő egyetértését, ill. egyet nem értését a javasolt módosítás közlésének napját követő 48 órán belül köteles kinyilvánítani. Ezen határidőn belül a vevő megrendelésének elérhető tételei rezerválják a vevő részére. A felek közötti szerződéses viszony csak az eladó részéről a megrendelést illetően javasolt módosítások vevő általi akceptálását (elfogadását) követően jön létre. Abban az esetben, ha a vevő a módosítást a megadott határidőn belül a meghatározott módon nem hagyja jóvá, akkor a megadott határidő elteltével a vevő megrendelése teljes terjedelmében töröltnek, az eladó által javasolt módosítások pedig a vevő részéről el nem fogadottnak minősülnek.

 11. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés a vevő megrendelésének az eladó által történő elfogadásával, vagy az eladó által javasolt, a megrendelést illető módosításoknak a vevő által történő végrehajtásával köttetik meg. Az adásvételi szerződésből kifolyólag az eladó kötelessége, hogy a vétel tárgyát átadja a vevőnek, és teljesítse az ÁÜF szerinti kötelességeit. A megkötött szerződésből kifolyólag a vevő kötelessége, hogy a vétel tárgyát átvegye, az eladónak kifizesse az egyeztetett vételárat, továbbá hogy teljesítse a szerződés és az ÁÜF szerinti kötelességeit.

 12. Egyedi esetekben és az elfogadás elküldését megelőzően az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vevőtől további szükséges dokumentumokat, adatokat kérjen, esetleg ellenőrizheti a vevő e-mailcímének vagy mobilszámának helyességét. Az eladónak a megrendelés jellegétől függően mindig jogában áll, hogy a vevőtől a megrendelés vagy a megrendelő személyazonosságának megfelelő módon történő, utólagos megerősítését kérje, például írásban, e-mailben, sms-ben vagy telefonon. Amennyiben a vevő az eladó által megkövetelt módon és határidőn belül az utólagos megerősítést nem végzi el, úgy ezen határidő hasztalan leteltét követően a megrendelés (annak akceptálását megelőzően) vagy az adásvételi szerződés (az akceptálást követően) megszűnik a kezdetétől fogva.

 13. Amennyiben az eladó a szerződés megkötése előtt vagy azt követően az áruval, annak árával, elérhetőségével, mennyiségével vagy annak szállítási lehetőségeivel kapcsolatban nyomtatási, rendszerbeli, emberi, szállítói vagy egyéb hibát észlel, ill. a raktárkészlet kiárusítása, az áru elérhetetlensége esetén, vagy ha az árut a vevőnek az egyeztetett határidőn belül vagy a webáruházban feltüntetett árban, vagy vis major következtében nem tudja leszállítani, úgy erről a tényről a vevőt tájékoztatja. Az eladó és a vevő ezen rendkívüli helyzetek bármelyike esetén a szerződés megkötését megelőzően jogosult a megrendelését visszavonni/megszüntetni (vevő), ill. elutasítani (eladó). Ha az ilyen rendkívüli körülmény a szerződés megkötése után következik be, akkor az eladó az áru vevőnek történő leszállítása pillanatáig jogosult a szerződéstől elállni. A vevő az említett rendkívüli körülmény bekövetkeztéről kapott értesítést követően úgyszintén jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, mégpedig az ÁÜF-nek és a jogszabályoknak megfelelően. Ha a vevő a vételárat már kifizette, azt visszafizetik neki a jogszabályoknak és az ÁÜF-nek megfelelően. Az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és/vagy megtagadni az áru kiadását vevőnek abban az esetben is, ha megállapítja, hogy a kommunikáció során a vevőt vagy az árut átvevő személyt illetően helytelen, hiányos vagy hamis adatokat adtak meg, vagy ha fennáll annak a veszélye, hogy azon személy magatartásának következtében, akivel az eladó kommunikált, az eladót érintő kár keletkezhet (pl. csaló magatartás).

 14. Abban az esetben, ha az eladó részéről az áru árának a webáruházban történő feltüntetése vagy a megrendelés során nyilvánvaló műszaki hiba keletkezett, az eladó nem köteles eladni az árut a vevőnek ezen az egyértelműen hibás áron még abban az esetben sem, ha a vevőnek a jelen üzleti feltételek alapján el lett küldve a megrendelés kézhezvételének automatikus visszaigazolása. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a vevő e-mailcímére elküldi a módosított ajánlatot. A módosított ajánlat az adásvételi szerződést illetően új javaslatnak minősül, az adásvételi szerződés pedig ilyen esetben a vevő részéről az elfogadásnak az eladó e-mailcímére küldött megerősítésével lesz megkötve.

IV. cikkely

Az áru minősége

 1. Az eladó vállalja, hogy a vevőknek az árut az alábbiak szerint fogja leszállítani:
  - az eladó specifikációinak vagy az adott áru fajtájára általánosan jellemző tulajdonságoknak megfelelően,
  - az adott területen érvényes szabványoknak, előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelően,
  - bizonyos árut (kapuk automatikus meghajtása, ...) használati utasításokkal, jótállási jegyekkel ellátva.

 2. Az áru, ill. az áru verziójának megfelelő kiválasztása (ami azt követően befolyásolhatja a felszerelés módját, ill. a vevő által az ügyfeleinek összeállított árajánlatot is) általában véve a vevő felelőssége. A vevő nem várja el az eladótól, hogy ezen összefüggésben bármilyen módon feltételezze a vevő szükségleteit.

 1. A vevő úgyszintén tudomásul veszi, hogy pl. az üvegtartók vásárlása esetén, amelyekre az üveget nem alulról kell felerősíteni, az üvegnek a tartókba történő felerősítéséhez 2 lehetőség áll rendelkezésre:

  a) az üveg olcsóbb rögzítési módja csak gumikkal ellátott tartóval, az üveg fúrásának szükségessége nélkül,

  b) az üveg drágább rögzítési módja gumikkal ellátott tartóval, majd ezt követően biztonsági ék használatával, az üveg fúrásának szükségességével.

A b) verzió a végleges stádiumban drágább lehet a vevő számára azon oknál fogva, hogy a szerelés során fúrni kell az üveget, és így végső soron ez a verzió drágább lesz. A biztonsági éknek a vevő által történő megvásárlásának szükségessége miatt a b) verzió csak részben drágább az a) verziónál.

Abban az esetben, ha a vevő az olcsóbb a) verziót vásárolja meg, tudatában van annak, hogy a szerelés vagy a használat során az üveg elmozdulhat, esetleg megsérülhet.

 1. Az eladó nem köteles külön figyelmeztetni a vevőt a fent leírtakra. A vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az eladó nem lesz felelős semmilyen, az üveg elmozdulásának következtében keletkezett kárért.

 1. A vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az eladó semmilyen módom sem köteles:

  1. a vevőt az üveg oszlopra történő rögzítésének különböző módjaira figyelmeztetni;

  2. vizsgálni, hogy az áru hol és milyen körülmények között lesz felszerelve;

  3. vizsgálni, hogy az adott áru a vevő által elképzelt felhasználásra valójában alkalmas-e.

 1. Az ÁÜF ezen cikkelyének rendelkezései bármilyen további hasonló esetben megfelelően alkalmazandók.

V. cikkely

Az ügyfélszámla

 1. A vevő az eladó weboldalán végrehajtott regisztrációja alapján beléphet a saját ügyfélszámlájába. A vevő az ügyfélszámláján keresztül végezheti az áru rendelését. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

 2. Az ügyfélszámla regisztrációja és az áru rendelése során a vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. Az ügyfélszámlában feltüntetett adatokat a vevő köteles bármilyen változás esetén aktualizálni. A vevő által az ügyfélszámlában és az áru rendelése során megadott adatokat az eladó helyesként kezeli.

 3. Az ügyfélszámlához való hozzáférést felhasználónév és jelszó védi. A vevő az ügyfélszámlája belépési adatait illetően köteles betartani a titoktartási kötelezettséget. Az eladót nem terheli felelősség harmadik személyeknek az ügyfélszámlával történő esetleges visszaélése esetén.

 4. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyek számára lehetővé tegye az ügyfélszámla használatát.

 5. Az eladó megszüntetheti az ügyfélszámlát, főleg abban az esetben, ha a vevő az ügyfélszámláját hosszabb ideje nem használja, vagy abban az esetben, ha a vevő az adásvételi szerződésből vagy jelen üzleti feltételekből adódó kötelességeit megszegi.

 6. A vevő tudomásul veszi, hogy az ügyfélszámlának nem kell feltétlenül mindig hozzáférhetőnek lennie, főleg tekintettel az eladó hardver és szoftver felszereltségének szükséges karbantartására, esetleg harmadik személyek hardver és szoftver felszereltségének szükséges karbantartására.

VI. cikkely

Fizetési feltételek és az áru leszállítása

 1. Az áru vételárát és annak az adásvételi szerződés alapján történő leszállításával kapcsolatos esetleges költségeit a vevő az alábbi módokon fizetheti ki:

 1. készpénzben 5.000 euró összegig, az áru kiadóhelyen történő átvételekor,

 2. elektronikus banki átutalással (Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VUB Banka, UniCredit Bank, ČSOB banka, Poštová banka, Sberbank),

 3. fizetési terminál útján, az áru kiadóhelyen történő átvételekor (fizetőkártyával),

 4. bank internetes fizetési felületén (kártyával on-line: Visa, Visa Electron, Maestro, Master card), miközben az adott bank automatikusan megjegyzi a vevő által megadott kártyaadatokat a jövőbeni fizetések érdekében,

 5. utánvéttel az áru kézbesítésekor (a készpénzt a vevőtől a szállító veszi át).

 1. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak kifizetni az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos, egyeztetett költségeket is. Ha a továbbiakban nincs kifejezetten másként meghatározva, úgy vételár alatt az áru szállításával kapcsolatos költségek is értendők. Az áru szállítási díja minden egyes rendelés esetén a megrendelés tételeinek számától, a szállítás módjától és helyétől függően van meghatározva. A szállítási díj mindig külön fel van tüntetve a megrendelésben.

 2. Az áru vevőnek történő kiadása csak abban az esetben lehetséges, ha a kézbesített áru vételára és szállítási díja ki van fizetve. Ellenkező esetben az eladó, ill. a szállító jogosult az áru kiadását megtagadni, az eladó pedig ilyen esetben az áru kézbesítését illetően nem esik késedelembe. A vevő köteles az árut a szállítótól az eladó által jóváhagyott megrendelés terjedelmében rendesen átvenni. Az áru tulajdonjoga csak a teljes vételár és a szállítási díj kifizetését, valamint az áru átvételét követően száll át a vevőre.

 3. Banki átutalás esetén a vevő az elektronikus fizetés szolgáltatójának utasításai szerint jár el.

 4. Készpénzkímélő fizetés esetén a vevő fizetési kötelezettsége az adott összegnek az eladó bankszámláján történő jóváírása pillanatában minősül teljesítettnek.

 5. Az eladó a vevőtől nem követel semmilyen előleget vagy hasonló jellegű fizetést. A vételár kifizetése az áru elküldését megelőzően nem minősül előlegnek.

 6. Az árut a vevőnek az alábbi helyszínekre kézbesítik:

 • a vevő által a megrendelésben megadott címre

 • azon kiadóhely címére, amelyet a vevő megadott.

 1. Az eladó az alábbi kézbesítési módokat biztosítja vagy közvetíti:

 1. személyes átvétel (a kiválasztott kiadóhelyen),

 2. szállítmányozó társasággal történő kiszállítás,

 3. futárszolgálattal történő kiszállítás,

 4. postai úton a megadott címre vagy közvetlenül a postára.

A szállítás egyes módjai az egyes szolgáltatások aktuális elérhetősége alapján vannak felkínálva, figyelembe véve a kapacitást és a szállítási elérhetőséget. Vis major vagy a rendszer leállása esetén az UMAKOV nem vállal felelősséget az áru késedelmes leszállításáért. Minden felkínált szállítási módot, azok aktuális feltételeit és árait megtalálja ITT.

 1. Az árunak az elküldése és átvétele módjától függő leszállítási költségei fel vannak tüntetve a vevő megrendelésében és a rendelésnek az eladó általi visszaigazolásában. Abban az esetben, ha a szállítás módját a vevő külön kérése alapján egyeztették, az ezen szállítási móddal kapcsolatos kockázat és az esetleges utólagos költségek a vevőt terhelik.

 2. Ha az eladó az adásvételi szerződés szerint köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani, akkor a vevő az árut köteles a leszállításkor átvenni. Abban az esetben, ha a vevő részéről fennálló okokból kifolyólag az árut ismételten vagy más módon kell kézbesíteni, mint ahogy az a megrendelésben szerepelt, a vevő köteles megtéríteni az áru ezen ismételt kézbesítésével, illetve a más módon történő kézbesítésével járó költségeket.

 3. Az eladó, a szállítmányozó társaság vagy a csomagküldő szolgálat jogosult a vevőt e-mailben, sms üzenetben vagy más, alkalmas módon (pl. telefonon) értesíteni az áru átadásáról. A vevő egyetért azzal, hogy az eladó ennek érdekében a fuvarozó/szállítmányozó társaság vagy kézbesítő rendelkezésére bocsássa a vevő kapcsolattartási adatait. A vevő kötelessége, hogy az áru kézbesítésének közölt időpontjában elérhető legyen az általa megadott címen.

 4. A vevő az áru átvételekor köteles a szállítónak felszólítás nélkül érvényes személyazonosító okmányokkal igazolni magát (személyazonossági igazolvány vagy útlevél). Ezen okmányok alapján egyértelmű kell hogy legyen a vevő személyazonossága és az áru átvételét illető jogosultsága. Abban az esetben, ha a vevő helyett az árut annak képviselője veszi át, a képviselő a személyazonosító okmányon kívül a vonatkozó meghatalmazást is köteles felmutatni. Ellenkező esetben az árut az eladó/szállító nem köteles átadni, miközben az eladó a kötelességei teljesítését illetően nem esik késedelembe.

 5. Ha a vevő az áru átvételét jogtalanul megtagadja, vagy azt ismételten jogtalanul nem veszi át, az eladónak jogában áll érvényesíteni vele szemben minden költséget, amely számára ezzel kapcsolatban keletkezett.

 6. Az áru átvétele során a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és a szállítmány hiánytalanságát, főleg a leszállított csomagolások (csomagok/küldemények) számát és az áru nyilvánvaló hibáit. A vevő a szállítással és az áruval kapcsolatban észlelt bármilyen jellegű nyilvánvaló sérülésről köteles haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül tájékoztatni a szállítót és az eladót. A vevő a szállítólevélen köteles feltüntetni a küldemény minden nyilvánvaló károsodását és a csomagolás sérülését. Ha a küldemény csomagolása vagy annak tartalma megsérült, a vevő köteles megtagadni a küldemény átvételét a szállítótól/kézbesítőtől. Az átvételi jegyzőkönyv aláírásával a vevő megerősíti, hogy a küldeményt sérülésmentesen vette át. Ha a vevő az áru és hozzá tartozó okmányok kézbesítésének elmulasztásával kapcsolatban az áru kézbesítésétől számított 12 órán belül nem nyújt be ellenvetést, akkor az igazolt kézbesítési és szállítólevelek alapján feltételezhető, hogy az árut a vevőnek rendesen átadták, ha csak nem bizonyosodik be annak az ellenkezője.

 7. Az áru sérülését a vevő az eladóval e-mailben vagy más igazolható módon közli. Az áru átvétele során észlelhető mechanikus sérülések utólagos bejelentése nem vehető figyelembe, és azok nem ismerhetők el.

 8. Az eladó kiállítja a vevőnek az adóbizonylatot - számlát. Az adóbizonylatot a vevő e-mailcímére kell küldeni.

 9. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár és a szállítási költségek kifizetését, valamint az áru átvételét követően száll át a vevőre, miközben az a pillanat számít mérvadónak, amikor mindkét feltüntetett feltétel teljesül. Az áru véletlenszerű károsodásával, sérülésével vagy elvesztésével kapcsolatos felelősség az áru átvételének pillanatában száll át a vevőre, vagy abban a pillanatban, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni, azonban az adásvételi szerződéssel ellentétben azt nem tette meg.

VII. cikkely

A szerződéstől való elállás

 1. A vevő, aki fogyasztóként a vállalkozói tevékenységének keretén kívül kötött adásvételi szerződést, az adásvételi szerződéstől az alább feltüntetett esetekben állhat el.

 2. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése távúton (webáruházon keresztül) vagy az eladó telephelyein kívül történt, és ha az eladó a vevőt idejében és rendesen tájékoztatta az adásvételi szerződéstől való elállást illető jogáról, annak feltételeiről, határidejéről és az adásvételi szerződéstől való elállási jog érvényesítését illető eljárásról, beleértve az elállási űrlapot is (a távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény 3. § 1. bekezdés h) pontja rendelkezésének megfelelően), továbbá a törvény által megkövetelt feltételek egyidejű teljesítése mellett a távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény értelmében a vevőnek jogában áll indoklás és mindenféle szankció nélkül elállni az adásvételi szerződéstől.

 3. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap

 • azon áru átvételének pillanatától, amelyet utolsóként szállítottak le, amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát olyan áru képezi, amelyet részletekben szállítanak le,

 • az utolsó alkotórész vagy az utolsó darab átvételének pillanatától, amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát többfajta áru vagy több rész leszállítás képezi,

 • az első leszállított áru átvételének pillanatától, amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát olyan áru képezi, amelyet kijelölt időszakban szállítanak le.

 1. A vevő tudomásul veszi, hogy a távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény 7. § 6. bekezdése rendelkezésének megfelelően egyebek mellett az adásvételi szerződéstől nem állhat el, ha annak tárgyát az alábbiak képezik:

 • szolgáltatás nyújtása, ha annak teljesítése a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, rendesen tájékoztatták arról, hogy ezen beleegyezés kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően, és ha megvalósult a szolgáltatás teljes körű teljesítése,

 • olyan áru vagy szolgáltatás értékesítése, amelyeknek az ára függ a pénzügyi piac árainak ingadozásától, amit az eladónak nem áll módjában befolyásolni, és ami a szerződéstől való elállás határideje alatt is bekövetkezhet,

 • a fogyasztó külön követelményei alapján gyártott áru, rendelésre gyártott áru vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áru értékesítése,

 • olyan áru értékesítése, amelynek gyorsan csökken a minősége vagy hamar megromlik,

 • olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaadni, és amelynek a védőcsomagolását a leszállítást követően felbontották,

 • olyan áru értékesítése, amely jellegét tekintve a leszállítást követően más áruval elválaszthatatlanul összekeverhető,

 • szeszes italok értékesítése, amelyek árát illetően a szerződés megkötésekor állapodtak meg, miközben azok leszállítása leghamarabb 30 nap elteltével lehetséges, és azok ára függ a piaci árak ingadozásától, amit az eladónak nem áll módjában befolyásolni,

 • sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése, amit a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól; ez nem érvényes a szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgyát a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges pótalkatrészektől eltérő áru képezi, és ha azok megkötésére az eladó fogyasztónál tett látogatása során került sor, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat nem rendelte meg előre,

 • hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftver védőcsomagolásban történő értékesítése, amennyiben ezt a csomagolást a fogyasztó felbontotta,

 • időszakos kiadvány értékesítése, kivételt képez az előfizetést illető megállapodás alapján történő értékesítés, valamint könyvek védőcsomagolás nélküli értékesítése,

 • szálláshely-szolgáltatás nem elszállásolás céljából történő biztosítása, áruszállítás, gépjármű kölcsönzése, étkeztetési szolgáltatás nyújtása, vagy szabadidős tevékenységekkel összefüggő szolgáltatások biztosítása, és amely szerződés szerint az eladó vállalja, hogy ezen szolgáltatások nyújtását a megállapodás szerinti időpontban vagy az egyeztetett határidőn belül biztosítja,

 • elektronikus tartalom fizikai adathordozótól eltérő módon történő szolgáltatása, amennyiben annak szolgáltatása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött meg, és a fogyasztó kijelentette, rendesen tájékoztatták arról, hogy ezen beleegyezés kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

 1. Az adásvételi szerződéstől való elállás határidejének betartása érdekében a vevő köteles olyan nyilatkozatot küldeni, amely kifejezi az adásvételi szerződéstől való elállást illető szándékát, mégpedig jelen üzleti feltételek VII. cikkely 3. bekezdésében meghatározott határidőn belül.

 2. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által biztosított, az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó űrlapot. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát az eladó jelen üzleti feltételekben feltüntetett e-mailcímére vagy kézbesítési címére küldi el. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az űrlap átvételét.

 3. Az adásvételi szerződéstől elálló vevő köteles az árut visszaszolgáltatni az eladónak, mégpedig az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik abban az esetben is, ha az áru természeténél fogva postai úton nem küldhető vissza.

 4. Ha a vevő az adásvételi szerződéstől eláll, akkor az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaszolgáltatja a vevőtől átvett összes pénzeszközt, beleértve a szállítási költséget is, mégpedig a pénzeszközök átvételével azonos módon. Az eladó az átvett pénzeszközöket csak abban az esetben szolgáltatja vissza a vevőnek más módon, ha azzal a vevő egyetért, és ha azzal nem keletkeznek számára további kiadások.

 5. Ha a vevő az áru leszállítását illetően más módot választott, mint az eladó által kínált legolcsóbb áruszállítási mód, akkor az eladó a vevőnek az áruszállítási költség azon összegét fizeti vissza, amely megegyezik az áru legolcsóbb szállítási módja költségének összegével.

 6. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az eladó nem köteles a vevőnek a tőle átvett pénzeszközöket addig visszaszolgáltatni, amíg a vevő az árut át nem adja neki, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

 7. A vevő az árut sértetlen, elhasználatlan és tiszta állapotban köteles visszaadni az eladónak, s amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásban. Az eladó jogosult az árun keletkezett kárra vonatkozó kártérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevőnek a vételár-visszafizetési igényével szemben.

 8. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől a raktárkészlet kiárusítása vagy az áru elérhetetlensége esetén, illetve abban az esetben, ha az áru gyártója, forgalmazója vagy beszállítója annak gyártását vagy forgalmazását megszüntette. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a megrendelésben feltüntetett e-mailcímen, és az adásvételi szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszafizeti a vevőnek az általa kifizetett összes pénzeszközt, amelyet tőle a szerződés alapján átvett, beleértve a szállítási költséget is, mégpedig a kifizetéssel azonos módon, esetleg a vevő által meghatározott módon.

VIII. cikkely

Reklamációs rend

 1. Ha az áru olyan hibájáról van szó, amelyet el lehet távolítani, úgy a vevő jogosult arra, hogy a hibát térítésmentesen, idejében és rendesen eltávolítsák. Az eladó köteles a hibát haladéktalanul eltávolítani.

 2. A vevővel ismertették azt a tényt, miszerint az eladó egyes esetekben nem vizsgálja a rozsdamentes elemek telepítését (belső és külső terek), miközben tekintettel az előzőben leírtakra, az eladó kifejezetten a következő specifikációjú áruk vásárlását ajánlja: beltéri munkálatok esetén AISI 304 / kültéri munkálatok esetén AISI 316.

 3. A vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a meghibásodás csak az áru bizonyos részét érinti, akkor kérheti ezen alkotóelem cseréjét, ha azzal az eladónak az áru árához vagy a meghibásodás mértékéhez képest nem keletkeznek túlzott költségei.

 4. Az eladó a hiba elhárítása helyett a hibás árut minden esetben hibátlanra cserélheti, amennyiben az nem okoz a vevőnek komoly nehézségeket.

 5. Amennyiben az áru olyan hibájáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amely akadályozza az áru rendes és hibátlan használatát, akkor a vevő jogosult az áru cseréjére, vagy jogában áll a szerződéstől elállni. Ugyanezen jogok illetik meg a vevőt abban az esetben, ha ugyan elhárítható hibákról van szó, azonban a vevő a javítást követően az újbóli meghibásodás következtében vagy a meghibásodások nagyobb száma esetén az árut nem tudja rendesen használni.

 6. Ha egyéb elháríthatatlan hibáról van szó, akkor a vevő jogosult az áru árához mérten arányos engedményre.

 7. Az eladó nem tartozik felelősséggel az üveg alkotóelem esetleges sérülésért, illetve annak elmozdulásáért az áru felszerelését követően.

 8. Az eladó tájékoztatta a vevőt a Polgári Törvénykönyv 622. §-ának rendelkezéseiből adódó jogairól, valamint a Polgári Törvénykönyv 623. §-ának rendelkezéseiből adódó jogairól (az ÁÜF jelen cikkelyének 4. és 5. pontja) oly módon, hogy az ÁÜF-et elhelyezte az eladó webáruházának megfelelő aloldalán, a vevőnek pedig a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége volt azokat elolvasni.

 9. Az eladó az SZK hatályos előírásai értelmében felelősséggel tartozik az áruhibákért, a vevő pedig a reklamációt az eladónál vagy a meghatározott személynél köteles érvényesíteni. A jótállási időn belüli és az azon túli szervizt biztosító meghatározott személyekkel és szervizpontokkal kapcsolatos információk a jótállási jegy hátoldalán vannak feltüntetve, vagy a vevő kérésére az eladó telefonon vagy e-mailben nyújt azokról tájékoztatást.

 10. A reklamációk intézésére az eladó érvényes reklamációs rendje vonatkozik, tehát jelen üzleti feltételek VIII. cikkelye. Az adásvételi szerződés megkötése előtt a vevővel megfelelően ismertették a reklamációs rendet, továbbá tájékoztatták az áru reklamációjának feltételeiről és módjáról, beleértve azon adatokat is, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni, valamint a jótállási időn belüli szervizt elvégeztetni, mindezt oly módon, hogy az eladó ezen üzleti feltételeket elhelyezte a webáruháza megfelelő aloldalán, a vevőnek pedig a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége volt azokat elolvasni.

 11. A vevőnek jogában áll, hogy a jótállási idő alatt az eladóval szemben érvényesítse a nála vásárolt áru azon hibáit illető felelősséget is, amely hibákért a gyártót, a beszállítót vagy az eladót terheli a felelősség.

 12. A jótállás nem vonatkozik a vevő által okozott mechanikus sérülésekre, az áru nem megfelelő, ill. alkalmatlan körülmények között történő használatára, a szakszerűtlen használatra és az áruval való törődés elhanyagolására. Az eladó egyúttal fenntartja magának a jogot arra, hogy az ilyen árut illetően megtagadja a pénzvisszafizetést és annak más árura történő cseréjét. A jótállás úgyszintén nem vonatkozik azon hibákra, amelyekre a vevőt az eladó a szerződés megkötése során figyelmeztette, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve tudnia kellett.

 13. A jótállási idő hosszát a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései szabályozzák. A jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő az árut garanciális javítás miatt nem tudta használni.

 14. Az eladónak kézbesíthető árura vonatkozó reklamációs eljárás a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítés eladónak történő kézbesítése napjával kezdődik.

 15. Az eladó igazolást ad a vevőnek az áru reklamációjának érvényesítéséről az eladó által választott megfelelő formában, például e-mailben vagy írásban, amelyben köteles pontosan feltüntetni az áru reklamált hibáit, és még egyszer tájékoztatni a fogyasztót a jogairól. Amennyiben a reklamáció érvényesítése távközlési eszközök segítségével történt, úgy az eladó köteles azonnal kézbesíteni a vevőnek a reklamáció érvényesítésére vonatkozó igazolást; ha az igazolást nem lehetséges azonnal kézbesíteni, akkor azt minél előbb, felesleges halogatás nélkül meg kell tenni, de legkésőbb a reklamáció elintézését igazoló okmánnyal együtt; a reklamáció érvényesítését illető igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek más módon is van lehetősége arra, hogy igazolja a reklamáció érvényesítését.

 16. A vevőnek jogában áll eldönteni, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. §-ának és 623. §-ának rendelkezései értelmében mely jogait érvényesíti, és egyúttal köteles ezen döntéséről haladéktalanul tájékoztatni az eladót. A vevő döntése alapján, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. §-ának és 623. §-ának rendelkezései értelmében mely jogait kívánja érvényesíteni, az eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a reklamáció elintézésének módját, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben pedig, főleg ha az áru állapotának bonyolult műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a reklamációs eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A reklamáció elintézése módjának meghatározását követően az eladó vagy a kijelölt személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetekben a reklamáció elintézése későbbre halasztható. A reklamáció elintézése azonban nem tarthat tovább a reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 napnál. A reklamációs időszak hasztalan leteltét követően a fogyasztónak jogában áll a szerződéstől elállni, vagy jogosult az árunak új árura történő cseréjére.

 17. Ha a vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötését követő első 12 hónapon belül érvényesítette, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakértői vélemény vagy autorizált, notifikált, illetve akkreditált személy véleménye, vagy kijelölt személy álláspontja alapján intézheti el (a továbbiakban “az áru szakértői elbírálása“). Tekintet nélkül a szakértői elbírálás végeredményére, az eladó nem követelheti a vevőtől az áru szakértői elbírálását illető költségeknek vagy a szakértői elbírálással kapcsolatos egyéb költségeknek a megtérítését.

 18. Ha a vevő a termék reklamációját az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónap letelte után érvényesítette, és azt az eladó elutasította, akkor az a személy, aki a reklamációt intézte, köteles a reklamáció elintézésére vonatkozó dokumentumban feltüntetni, hogy a vevő kinek küldheti el az árut szakértői elbírálás céljából. Amennyiben a vevő az árut szakértői elbírálás céljából a reklamáció elintézésére vonatkozó dokumentumban feltüntetett személynek küldi el, úgy a szakértői elbírálás költségei, valamint az azzal összefüggő minden egyéb észszerű költség, a szakértői elbírálás eredményére való tekintet nélkül, az eladót terheli. Ha a vevő a szakértői elbírálással az áru reklamált hibáját illetően bizonyítja az eladó felelősségét, akkor a reklamációt újból érvényesítheti; az áru szakértői elbírálásának ideje alatt a jótállási idő nem telik. Az eladó az újonnan érvényesített reklamáció napjától számított 14 napon belül köteles megtéríteni a vevőnek az áru szakértői elbírálásával kapcsolatos, valamint az azzal összefüggésben kifizetett minden észszerű költséget. Az újonnan érvényesített reklamációt nem lehet elutasítani.

 19. Az eladó fenntartja magának a jogot a hibás áru más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező, hibátlan árura történő cseréjére, ha azzal a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.

 20. Az eladó az áru hibáiért nem tarozik felelősséggel:

 1. ha a vevő az áru jótállási idejének végéig nem érvényesítette a jogát az eladónak az áru hibájára vonatkozó felelősségét illetően,

 2. ha az áru hibája az árunak a vevő által okozott mechanikus sérülése,

 3. ha az áru hibája annak olyan feltételek mellett történő használata során keletkezett, melyek intenzitásukkal, páratartalmukkal, vegyi vagy mechanikai hatásukkal nem felelnek meg az áru természetes közegének,

 4. ha az áru meghibásodása szakszerűtlen használat, kezelés vagy az áruval való törődés elmulasztása miatt keletkezett,

 5. ha az áru hibája túlzott terhelés, vagy a használatnak a dokumentációban feltüntetett feltételeivel, vagy az áru szokásos használatának általános alapelveivel ellentétes módon történő használatával okozott sérülés miatt keletkezett,

 6. ha az áru hibája annak elháríthatatlan és/vagy előre nem látható események által okozott károsodása következtében keletkezett,

 7. ha az áru hibája annak véletlenszerű elromlása és állapotának véletlenszerű leromlása által az árun okozott sérülés következtében keletkezett,

 8. ha az áru hibája szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy atmoszférikus elektromosság vagy egyéb vis major következtében keletkezett,

 9. ha az áru hibája illetéktelen személynek az áruba történő beavatkozásával keletkezett.

 1. Az eladó az alábbi módok egyikén köteles a reklamációt elintézni és a reklamációs eljárást lezárni:

 1. a megjavított áru átadásával,

 2. az áru cseréjével,

 3. az áru vételárának visszafizetésével,

 4. az áru vételárának megfelelő mértékű árengedmény kifizetésével,

 5. írásos felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételére,

 6. az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

 1. Az eladó köteles írásos bizonylatot kiadni a vevőnek a reklamáció intézése módjának meghatározásáról és a reklamáció elintézéséről legkésőbb a reklamáció érvényesítését követő 30 napon belül, mégpedig személyesen, postai vagy futárszolgálat igénybevételével.

 2. Az áru új darabra történő cseréje esetén a vevő olyan bizonylatot kap, amelyben fel lesz tüntetve az áru cseréjére vonatkozó információ, az esetleges további reklamációkat pedig az adásvételi szerződés és ezen reklamációs bizonylat alapján érvényesítheti. Az áru új darabra történő cseréje esetén a jótállási idő újra kezdődik az új áru átvételétől számítva, de csak az új árura vonatkozóan.

 3. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, úgy a reklamáció elintézése a vevő döntésétől függően, ezen üzleti feltételek alapján, az alábbi módon történik:

 1. az eladó biztosítja a hiba elhárítását, vagy

 2. az eladó a hibás árut kicseréli.

 1. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, az eladó a reklamációt a hiba elhárításával intézi el.

 2. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, vagy egy elhárítható hiba ismételten, többször is előfordult, illetve nagyobb számban előforduló olyan különböző elhárítható hibákról van szó, amelyek akadályozzák az áru rendes, hibátlan használatát, úgy az eladó a reklamációt az alábbi módok egyikén intézi el:

 1. a hibás áru más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező, hibátlan árura történő cseréjével, vagy

 2. abban az esetben, ha az eladó az árut nem tudja másik árura kicserélni, a reklamációt az áru vételárának visszafizetésével intézi el.

 1. A reklamáció alkalmazásában többször ismétlődő elhárítható hiba alatt egy adott elhárítható hiba kettőnél többszöri előfordulása értendő.

 2. A reklamáció alkalmazásában a nagyobb számban előforduló különböző elhárítható hibák alatt háromnál több különböző elhárítható hiba egyszerre történő előfordulása értendő.

 3. A vevő jelen üzleti feltételek elfogadásával megerősíti, hogy megismerte a rozsdamentes áruk karbantartásának és kezelésének módját, amely az eladó weboldalán elérhető ITT.

IX. cikkely

Kézbesítés

 1. A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus posta útján kézbesíthetnek egymásnak.

 2. A vevő az eladónak szóló levelezést a jelen üzleti feltételekben feltüntetett e-mailcímre kézbesíti. Az eladó a vevőnek szóló levelezést az ügyfélszámlájában vagy a megrendelésben feltüntetett e-mailcímre kézbesíti.

X. cikkely

A személyes adatok

 1. A szerződő felek megállapodtak, hogy a vevő a megrendelés megfelelő elintézése és kézbesítése érdekében köteles a megrendelésben közölni az eladóval a családi és utónevét, állandó lakhelyének címét, beleértve az irányítószámot is, a telefonszámát és e-mailcímét.

 2. Az eladó ezennel értesíti a vevőt, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikkely 1. bekezdés b) pontja értelmében (a továbbiakban „Rendelet“) az eladó mint az információs rendszer üzemeltetője az adásvételi szerződés megkötésének folyamata során a vevő mint érintett személy személyes adatait annak beleegyezése nélkül fogja kezelni, mivel a vevő személyes adatainak eladó általi kezelése előszerződéses viszony keretében történik, és a vevő személyes adatainak kezelése feltétlenül szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő az egyik szerződő félként szerepel.

 3. A Rendelet 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja értelmében az eladó a megrendelt áru, ill. szolgáltatás leszállítását követően, jogos érdeke alapján, a vevő személyes adatait közvetlen marketing céljából is felhasználhatja, és a vevő e-mailcímére információkat küldhet az új árukról, a kínált árukat, ill. szolgáltatásokat érintő árengedményekről és akciókról.

 4. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adataival az SZK hatályos jogszabályainak megfelelően fog bánni és fogja azokat kezelni.

 5. Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. cikkely 1. bekezdés a) és b) pontjának megfelelően a vevő személyes adatait kizárólag a jelen ÁÜF-ben feltüntetett célra fogja megszerezni.

 6. Az eladó kijelenti, hogy a vevő személyes adatait a jelen üzleti feltételekben feltüntetett céloktól eltérő felhasználásra mindig külön, a megfelelő jogalap értelmében fogja megszerezni, és egyúttal bebiztosítja, hogy ezen személyes adatok kezelése és felhasználása kizárólag olyan módon történjen, ami megfelel a kezelés céljának, és azokat nem fogja összevonni olyan személyes adatokkal, amelyeket más célból vagy az adásvételi szerződés céljából szerzett meg.

 7. A vevőt a megrendelés elküldését megelőzően felszólítják, hogy a megrendelés elküldése előtt a mező kipipálásával igazolja, hogy az eladó elégséges, érthető és félreérthetetlen módon közölte vele:

 • a saját azonosító adatait jelen ÁÜF fejlécében, melyek igazolják az eladó azonosságát,

 • az eladó, ill. az eladó felelős személyének kapcsolattartási adatait,

 • a személyes adatok kezelésének célját, ami az eladó és vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, és a személyes adatok kezelésének jogalapját,

 • azt, hogy az adásvételi szerződés megkötése és a megrendelés megfelelő elintézése és kézbesítése érdekében kért személyes adatokat a vevő köteles megadni,

 • hogy ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja alapján történik, akkor az eladó által követett jogos érdek a közvetlen marketing,

 • továbbá azon harmadik fél azonosító adatait, amely az a társaság, mely a vevőnek a megrendelt árut kézbesíti, ill. a személyes adatok egyéb átvevőinek vagy átvevői kategóriáinak azonosító adatait, amennyiben ilyenek léteznek,

 • a személyes adatok megőrzésének időtartamát, illetve meghatározásának kritériumát.

 1. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően fogja kezelni, és oly módon fog eljárni, hogy az ne legyen ellentétes a Rendelettel és egyéb általános érvényű jogszabályokkal, továbbá nem fogja azokat megkerülni.

 2. Az eladó a Rendeletnek megfelelően a vevővel, akinek a személyes adatait kezeli, közli az alábbi információkat:

 • az eladó, bizonyos esetekben az eladó képviselőjének azonosítási és kapcsolattartási adatait,

 • az esetleg kijelölt felelős személy kapcsolattartási adatait,

 • az adatkezelés célját, amelyre a személyes adatok szolgálnak, valamint a kezelés jogalapját,

 • az eladó vagy harmadik fél jogos érdekeit, amennyiben az adatkezelés a 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja alapján történik,

 • a személyes adatok átvevőinek körét vagy átvevői kategóriáját, amennyiben léteznek,

 • adott esetben információt arról, hogy az eladó a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe szándékozik átvinni,

 • a személyes adatok megőrzésének időtartamát, illetve meghatározásának kritériumát,

 • információt arról, hogy jogában áll hozzáférést kérni az eladótól a személyes adataihoz, jogosult az adatainak kijavítására, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására, valamint az adatok átvitelére,

 • jogosult a felügyelő szervhez történő panasz benyújtására,

 • információkat arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása törvényes vagy szerződésből adódó követelmény, vagy olyan követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez, hogy a vevő köteles-e megadni a személyes adatait, valamint ezen adatok közlése megtagadásának lehetséges következményeiről,

 • az automatikus döntéshozatal lehetőségét, beleértve profilozás végzését is.

 1. A vevőnek jogában áll megszerezni az eladó által kezelt személyes adatok másolatát, és az azokhoz tartozó valamennyi, a fentiekben feltüntetett információt. Az eladó a vevő által igényelt minden további másolatért a másolatkészítéssel kapcsolatos adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számlázhat.

 2. Ha a vevő az ÁÜF ezen cikkely 10. pontja szerinti jogát írásban vagy elektronikusan érvényesíti, és a kérvénye tartalmából következik, hogy a jogát az ÁÜF jelen cikkelyének 10. pontja szerint gyakorolja, akkor a kérvény az adott Rendelet értelmében benyújtottnak minősül.

 3. A vevőnek jogában áll kifogást emelni az eladóval szemben azon személyes adatok kezelését illetően, amelyekről feltételezi, hogy azokat közvetlen marketing céljából kezeli vagy fogja kezelni, beleértve a profilozást is, mégpedig olyan terjedelemben, amilyenben az összefügg a közvetlen marketinggel. Ha a vevő kifogásolja ezt az adatkezelést, akkor az eladó az ilyen jellegű kifogás kézbesítését követően befejezi a személyes adatok közvetlen marketing érdekében történő kezelését, és az érintett vevő személyes adatait ilyen cél érdekében már nem lehet kezelni, és nem is fogja kezelni.

 4. Ha felmerül a gyanú, hogy a vevő személyes adatait jogtalanul kezelik, akkor a vevő panaszt nyújthat be az SZK Személyes Adatokat Védő Hivatalánál. Amennyiben a vevő a jogügyleteket illetően nem rendelkezik teljes jogképességgel, úgy a jogait a törvényes képviselője érvényesítheti.

 5. Az eladó megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a 9. pontban feltüntetett összes információt tömör, átlátható, érthető és könnyen elérhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva bocsássa a vevő rendelkezésére. Az eladó az információkat elektronikusan vagy a Rendeletnek megfelelően a vevővel egyeztetett más eszközök útján bocsátja a vevő rendelkezésére.

 6. Az eladó a vevő kérésére elrendelt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, mindenesetre legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

 7. Az eladó ezennel közli a vevővel, hogy a megkötött szerződés teljesítése címén kezelt személyes adatokat illetően fennáll a feltételezés, miszerint a vevő személyes adatait rendelkezésre fogják bocsátani és hozzáférhetővé teszik a következő harmadik feleknek, ill. átvevők körének, mégpedig a jelen ÁÜF VI. cikkely 8. pontja szerint kiválasztott áruszállítónak.

XI. cikkely

Információ a fogyasztó részére

az alternatív vitarendezés szubjektumához való fordulás lehetőségéről

 1. Tisztelt ügyfél, fogyasztóként jogában áll hozzánk (mint Eladóhoz) fordulni a sérelem orvoslása iránti kérvényével, amennyiben elégedetlen a reklamációja általunk történt elintézésének módjával, vagy ha úgy véli, hogy megsértettük a jogait.

 2. Ha a fent említett orvoslás iránti kérvényét elutasítjuk, vagy a benyújtás napjától számított 30 napon belül nem válaszolunk rá, akkor Önnek jogában áll, hogy indítvánnyal forduljon az alternatív vitarendezés szubjektumához a vitás ügy alternatív módon történő rendezésének megindítása érdekében.

 3. Fogalommagyarázat az ÁÜF ezen cikkelyéhez és a vitás ügyek alternatív módon történő rendezéséhez:

  1. a vitás ügy alternatív rendezése az alternatív vitarendezés szubjektumának a 391/2015 Tt. sz. törvény szerinti eljárása a vitás ügyek alternatív módon történő rendezése során, aminek célja a vitában érdekelt felek közötti vita békés rendezése,

  2. a vitában érdekelt felek a fogyasztó, aki indítványt nyújtott be a vita alternatív módon történő rendezésének megindítása iránt, és az eladó, aki ellen az indítvány irányul,

  3. az alternatív vitarendezési szerv a Slovenská obchodná inšpekcia (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet),

  4. az alternatív vitarendezés szubjektuma a fent említett alternatív vitarendezési szerv, továbbá az alternatív vitarendezési szubjektumoknak a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett jegyzékében bejegyzett meghatalmazott jogi személy (olyan jogi személyről van szó, amelyet fogyasztóvédelmi célból alapítottak vagy hoztak létre, továbbá törvény értelmében létrehozott kamaráról vagy érdekvédelmi egyesületről). Az alternatív vitarendezési szubjektumok aktuális jegyzéke megtalálható az SZK Gazdasági Minisztériumának oldalán – http://www.mhsr.sk/ .

 4. A fogyasztónak jogában áll az eladóhoz fordulni a sérelem orvoslása iránti kérvényével, amennyiben elégedetlen azzal a móddal, ahogyan az eladó a reklamációját intézte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait.

 5. A fogyasztónak jogában áll, hogy indítványt nyújtson be az alternatív vitarendezés szubjektumához a vita alternatív módon történő rendezésének megindítása iránt (a továbbiakban „indítvány“), amennyiben az eladó a 4. bekezdés szerinti kérvényére elutasító választ adott, vagy ha arra az elküldését követő 30 napon belül nem válaszolt.

 6. Az indítványt a fogyasztó az alternatív vitarendezés illetékes szubjektumához nyújtja be; ez nem érinti a bírósághoz való fordulás lehetőségét.

 7. Ha az alternatív vitarendezésben több alternatív vitarendezési szubjektum is illetékes, akkor a fogyasztónak jogában áll kiválasztani, hogy melyikhez nyújtja be az indítványt. A szerződés azon rendelkezéseit, amelyek a fogyasztót arra, kötelezik, hogy az indítványt előre meghatározott alternatív vitarendezési szubjektumhoz nyújtsa be, nem kell figyelembe venni.

 8. Az indítványnak tartalmaznia kell:

  1. a fogyasztó családi és utónevét, kézbesítési címét, elektronikus címét és telefonszámát, amennyiben azokkal rendelkezik,

  2. az eladó pontos megnevezését,

  3. a döntő tények hiánytalan és érthető leírását,

  4. annak leírását, hogy a fogyasztó mit szeretne elérni,

  5. annak dátumát, amikor a fogyasztó sérelem orvoslása iránti kérvénnyel fordult az eladóhoz, és tájékoztatást arról, hogy a vitának az eladóval történő közvetlen megoldását illető próbálkozás sikertelen volt,

  6. nyilatkozatot arról, hogy az adott üggyel kapcsolatban másik alternatív vitarendezési szubjektumhoz nem nyújtottak be ugyanolyan indítványt, az adott ügyben bíróság vagy választott bíróság nem hozott döntést, az ügyben nem kötöttek mediációs megállapodást, továbbá hogy az üggyel kapcsolatban nem került sor a vita alternatív módon történő rendezésének lezárására a fogyasztói viták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 Tt. sz. törvény 20. § 1. bekezdés a) - e) pontjai szerinti módon.

 9. A fogyasztó az indítványhoz csatolja a vita tárgyával kapcsolatos dokumentumokat, amelyek igazolják az indítványban feltüntetett tényeket.

 10. Az indítvány benyújtható papíron, elektronikus formában vagy jegyzőkönyvbe mondható. Az indítvány benyújtásához a fogyasztó használhatja azt az űrlapot, amelynek mintája a 391/2015 Tt. sz. törvény 1. sz. mellékletében található, és amely elérhető a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának, valamint minden alternatív vitarendezési szubjektumnak a weboldalán.

 11. Az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos részletes információk a fogyasztói viták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 Tt. sz. törvényben vannak feltüntetve. A részletesebb információk úgyszintén beszerezhetők a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet bármelyik kirendeltségén vagy az alternatív vitarendezési szubjektumoknak a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett jegyzékében bejegyzett alternatív vitarendezési szubjektumoknál.

 12. Az alternatív vitarendezés platformja, amelyen keresztül a fogyasztó az alternatív vitarendezésre vonatkozó indítványát benyújthatja, az alábbi linken érhető el:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

 13. Az eladó az árut vállalkozói engedély alapján jogosult értékesíteni. A vállalkozók ellenőrzését saját hatáskörén belül az illetékes iparűzési hivatal végzi. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelmi törvény és a távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény betartását is.

XII. cikkely

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vevő között létrejövő valamennyi megállapodást a Szlovák Köztársaság törvényei szabályozzák. Ha az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi elemet is tartalmaz, akkor a felek abban állapodnak meg, hogy az adott viszonyt a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból adódó jogait.

 2. Az eladót a vevőhöz kötődő viszonyában a távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény 3. § 1. bekezdés n) pontja értelmében semmilyen magatartási kódex sem köti.

 3. Az eladó weboldalára vonatkozó valamennyi jog, különös tekintettel a tartalomra vonatkozó szerzői jogra, beleértve az oldal elrendezését, a fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmat és elemeket, az eladót illeti meg. A weboldal egészének vagy bármely részének másolása, módosítása vagy más módon történő felhasználása az eladó beleegyezése nélkül tilos.

 4. A szerződő felek jelen ÁÜF által szabályozott jogviszonyát illetően irányadó a Magyar Köztársaság jogrendje.

 5. Jelen ÁÜF az eladó weboldalán történő közzététele napjától érvényes és kötelező, továbbá megtekinthető az eladó székhelyén is. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy azt saját belátása szerint törölje, megváltoztassa, módosítsa vagy újjal helyettesítse, mégpedig azzal, hogy a megkötött szerződésekre az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes ÁÜF vonatkozik. A megrendelés elküldésével és az ÁÜF szövegének az eladó honlapján történő jóváhagyásával a vevő megerősíti, hogy az ÁÜF-et megismerte, azzal egyetért, és azt a szerződéses viszony részének tekinti.

 6. Az eladót nem terheli felelősség azokért a hibákért, amelyek harmadik személyeknek a webáruházba történő beavatkozása, vagy a webáruház nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek. A vevő a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják annak működését, továbbá nem fejthet ki olyan tevékenységet, amely számára vagy harmadik személyek számára lehetővé tenné, hogy jogtalanul beavatkozhassanak, jogtalanul használhassák a webáruház szoftveres felszerelését, illetve a webáruház egyéb alkotóelemeit, vagy olyan módon használhassák a webáruházat, annak részeit vagy szoftveres felszerelését, amely ellentétben áll a webáruház rendeltetésével vagy céljával.

 7. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja.

 8. Az eladó az üzleti feltételek szövegét módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek az üzleti feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkeztek.

 9. Az üzleti feltételek mellékletét képezi a szerződéstől való elállás űrlapjának mintája.

Jelen üzleti feltételek ............... napján válnak hatályossá, és azokra a megrendelésekre vonatkoznak, melyeket ezen dátumot követően kézbesítenek a weboldalon keresztül az eladónak.


1. sz. melléklet

SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ŰRLAPJÁNAK MINTÁJA

(ezt az űrlapot csak abban az esetben töltse ki és küldje el, ha el akar állni a szerződéstől)

ELADÓ:

Cégnév:

KSH-szám:

Közösségi adószám:

Adószám:

székhelye:

kapcsolattartási adatok:

e-mail:

telefon:

www:

VEVŐ:

A fogyasztó/fogyasztók* családi és utóneve ..............

A fogyasztó/fogyasztók* címe ..............

A fogyasztó e-mailcíme ..............

Ezennel értesítem/értesítjük*, hogy elállok/elállunk* azon adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya a következő áru leszállítása volt: ..............

Az áru megrendelésének dátuma / az áru átvételének dátuma* ..............

Az adásvételi szerződéstől való elállással a fogyasztó visszaszolgáltatja az eladónak a megvásárolt árut, miközben az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik.

A fogyasztó/fogyasztók* aláírása ..............

Kelt .............., .............. napján

* A nem kívánt rész törlendő.

30 éves tapasztalat
Széleskörű partnerhálózat
Több mint 5000 termék raktárkészleten
Gyors kiszállítás

Umakov - korlátok, kerítések, lépcsők, kapuk, kaputartozékok, valamint meghajtások széles választékának gyártása és értékesítése. Szakterületünk a rozsdamentes acél korlátok kombinált gyártása fával és üveggel, lépcsőkkel, kerítések és garázskapuk egyedi gyártásával.

2023 © Umakov • All rights reserved